THỎA THUẬN HỢP TÁC THÔNG QUA DIỄN ĐÀN HỢP TÁC MÔI GIỚI

THỎA THUẬN HỢP TÁC THÔNG QUA DIỄN ĐÀN HỢP TÁC MÔI GIỚI

Sau khi các bạn tạo tài khoản (sau đây gọi là user) đăng ký thành công trên website Matbangchinhchu.com.vn có nghĩa là bạn đã đồng ý các thỏa thuận dưới đây:

Bằng Thỏa thuận này, Các User hoặc là:

- Bên nắm nhà

Hoặc là

- Bên nắm khách

đồng ý các nội dung sau đây:
1. Định nghĩa:
1.1. Tin đăng: gồm tin đăng mua, bán, thuê, cho thuê bất động sản của Chủ nhà, Khách hàng, Môi giới.
1.2. Chủ nhà: là chủ sở hữu của bất động sản có Tin đăng bán, cho thuê trên website Diễn đàn hợp tác môi giới.
1.3. Khách hàng: là người có tin đăng mua, thuê bất động sản trên website của Diễn đàn hợp tác môi giới.
1.4. Bên môi giới: là đại diện cho Chủ nhà, Khách hàng có Tin đăng trên Website Diễn đàn hợp tác môi giới.
1.5. Giao dịch thành công: là trường hợp một trong các sự kiện sau đây xảy ra:
1.5.1. Chủ nhà và Khách hàng ký kết hợp đồng hoặc đạt được bất kỳ thỏa thuận, cam kết nào bằng văn bản biểu thị cho việc mua, bán, thuê, cho thuê bất động sản; hoặc
1.5.2. Khách hàng thanh toán tiền đặt cọc cho việc mua, bán, thuê, cho thuê bất động sản.
1.6. Hoa hồng: là tổng số tiền mà Chủ nhà và/hoặc Khách hàng thanh toán theo thỏa thuận với Bên Môi giới sau khi bất động sản Giao dịch thành công.
1.7. Website của Diễn đàn hợp tác môi giới: www.Matbangchinhchu.com.vn.
2. Phân chia Hoa hồng
2.1. Điều kiện phân chia Hoa hồng: Trong mọi trường hợp, Hoa hồng chỉ được phân chia sau khi toàn bộ các điều kiện sau đây được thoả mãn:
2.1.1. Bất động sản Giao dịch thành công.
2.1.2. Các Bên môi giới đã nhận được toàn bộ Hoa hồng .
2.1.3. Các Bên không vi phạm Thoả thuận này.
2.2. Tỉ lệ phân chia Hoa Hồng: Tùy thỏa thuận các đơn vị môi giới nhưng thường là
2.2.1. Bên nắm nhà: 50% (năm mươi phần trăm) Hoa hồng nhận trực tiếp từ Chủ nhà/Khách hàng.
2.2.2. Bên nắm khách: 50% (năm mươi phần trăm) Hoa hồng nhận trực tiếp từ Chủ nhà/Khách hàng.
2.3. Hoa hồng thường sẽ được các Bên thanh toán cho nhau trong vòng 3 (ba) ngày làm việc.
3. Quyền và nghĩa vụ của Các Bên
3.1. Các user có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
3.1.1. Được đăng tin miễn phí trên website Diễn đàn hợp tác môi giới.
3.1.2. Nhận Hoa hồng theo thỏa thuận này từ Chủ nhà/Khách hàng.
3.1.4. Phối hợp chặc chẽ với các user trong diễn đàn nhằm mục đích thực hiện Giao dịch thành công.
3.1.5. Tuân thủ các quy định của Diễn đàn hợp tác môi giới về tin đăng trên Website của Diễn đàn hợp tác môi giới; thường xuyên theo dõi, cập nhật và thực hiện đúng những quy định này cũng như mọi quy định của Diễn đàn hợp tác môi giới về tin đăng trên Website của Diễn đàn hợp tác môi giới này.

4. Các điều khoản chung
4.14.2. Mọi tranh chấp phát sinh từ Thoả Thuận này sẽ được Các Bên ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng. Nếu không giải quyết được, bất kỳ Bên nào cũng có quyền yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
4.3. Thoả Thuận này có hiệu lực từ ngày đăng ký tài khoản và sẽ chấm dứt nếu Các Bên mất/bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật; một Bên còn lại đơn phương chấm dứt Thoả Thuận bằng cách gửi thông báo cho Bên còn lại trước mười (10) ngày; hoặc theo quy định của pháp luật.
4.4. Các Bên không được chuyển giao/chuyển nhượng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo Thoả Thuận này cho Bên thứ ba nếu không có sự chấp nhận bằng văn bản của Bên còn lại.