Hủ nhà 192 194 QL 13, Thủ Đức bên cạnh BHX 190 QL 13 chợ Bình Triệu

hủ nhà 192 194 QL 13, Thủ Đức bên cạnh BHX 190 QL 13 chợ Bình Triệu