89 nguyen văn troi 10x30 đat 50 60 10% 3 3th showroom

89 nguyen văn troi vũng tàu 10x30 đat Giá 50 60 triệu 2 năm cuối tăng 10% cọc 3 trả 3th, ưu tiên showroom